TWICE - 1 To 10 (Thumbnail: Nayeon)
Line Distribution
Starter: Girl yes
Artist: TWICE+50
Thumbnail: NayeonChange Thumbnail
Votes: 50
Progress: 100.0%