TWICE - Next Page (Thumbnail: Nayeon)
Line Distribution
Artist: TWICE+50
Thumbnail: NayeonChange Thumbnail
Votes: 50
Progress: 100.0%