TWICE - 21:29 (Thumbnail: Nayeon)
Line Distribution
Starter: Aaron_Garrett
Artist: TWICE+50
Thumbnail: NayeonChange Thumbnail
Votes: 50
Progress: 100.0%